Privacy policy

Privacy policy

Heeft u vragen?

Neem contact met ons op

Privacy policy


1. Algemeen

Deze privacy policy (hierna: “Privacy Policy”) is van toepassing op de persoonsgegevens (“Persoonsgegevens”) die AutoFirst (hierna: “Autofirst” of “wij” of “ons”) in het kader van het aanbieden van haar producten en/of diensten al dan niet via haar website (“Website”) verwerkt. Wanneer u onze Website bezoekt, gebruik maakt van onze dienstverlening en/of met ons een overeenkomst aangaat, gaat u akkoord met de onderstaande Privacy Policy. Deze Privacy Policy is ook te raadplegen, downloaden en printen op onze Website.

Wij respecteren uw privacy. De Persoonsgegevens die wij over u verwerken worden dan ook met de grootst mogelijke zorgvuldigheid behandeld en beveiligd. Bij onze verwerking van Persoonsgegevens houden wij ons aan de eisen die de wet- en regelgeving daaraan stelt, waaronder de Algemene Verordening Gegevensbescherming. Lees deze Privacy Policy aandachtig door zodat je weet wat je rechten en plichten zijn.

AutoFirst heeft de juridische entiteit "Stichting" en is gevestigd aan de de Koumen 38, 6433 KD Hoensbroek en ingeschreven in het register van de Kamer van Koophandel onder nummer: 57815763. Vragen over deze Privacy Policy kunnen worden gesteld via info@autofirst-nederland.nl.


2. De verwerking van Persoonsgegevens

Wij kunnen onder meer de volgende (noodzakelijke) Persoonsgegevens van jou verwerken:

  • Contactgegevens, waaronder maar niet beperkt tot uw naam, adres, woonplaats, postcode, (mobiel) telefoonnummer en e-mailadres
  • Financiële gegevens, waaronder maar niet beperkt tot uw bankgegevens

Tevens leggen onze servers automatisch bepaalde gegevens vast, zoals URL, IP-adres, browsertype en -taal, en de datum en tijd van uw bezoek aan onze Website. Wij bewaren uw Persoonsgegevens of andere gegevens die u aan ons al dan niet via de Website prijsgeeft in beginsel zolang als dat nodig is voor de onderstaande doeleinden, of om te voldoen aan onze wettelijke (bewaar)verplichtingen.


3. Het verstrekken van Persoonsgegevens is niet verplicht

Uitgangspunt is dat het verstrekken van Persoonsgegevens aan ons niet verplicht is. U heeft te allen tijde zelf de keuze of u Persoonsgegevens wilt invoeren, waardoor u ermee instemt dat wij bepaalde nader aangegeven Persoonsgegevens ontvangen. Als de invoer van Persoonsgegevens wordt gevraagd, wordt aangegeven welke Persoonsgegevens noodzakelijk zijn en welke optioneel kunnen worden verstrekt. Als u jonger bent dan 16 jaar mag je slechts Persoonsgegevens aan ons verstrekken, indien je daarvoor toestemming hebt verkregen van uw ouder(s) of uw wettelijke vertegenwoordiger die deze Privacy Policy heeft gelezen.


4. Hoe verzamelen wij informatie

Wij kunnen Persoonsgegevens verzamelen doordat u deze in het kader de vraag naar een product en/of dienst aan ons verstrekt, doordat u een klantaccount aanmaakt op onze Website, ons contactformulier invult en/of doordat wij op welke wijze dan ook unieke identificatienummers ontvangen van de computer, tablet, smartphone of enig ander elektronisch apparaat met een werkende dataverbinding waarvan u gebruik maakt. Tevens kunnen wij op uw verzoek Persoonsgegevens van u verkrijgen van derden.


5. Doeleinden

Wij kunnen uw persoonsgegevens gebruiken voor de volgende doeleinden:

  • Het aangaan en uitvoeren van overeenkomsten met betrekking tot de producten en/of diensten die wij leveren;
  • Om producten en/of diensten van ons aan te bieden en deze aan te passen aan uw behoeften en wensen;
  • Het uitvoering geven aan acties; -om met u in contact te kunnen treden;
  • Als u daarvoor uw ondubbelzinnige toestemming hebt gegeven: om uw (elektronische) commerciële boodschappen (nieuwsbrieven) met informatie over onze producten en diensten toe te sturen, alsmede van producten en diensten van aan ons gelieerde partijen;
  • Om u gebruikersinformatie en serviceberichten, zoals push notificaties, toe te sturen;
  • Om onze Website en bijbehorende technologieën te analyseren, te onderhouden, te beveiligen en te optimaliseren;
  • Voor het samenstellen van gebruikersstatistieken;
  • Om te voldoen aan de toepasselijke wet- en regelgeving. 

Uw Persoonsgegevens zullen niet worden gebruikt voor andere dan de hierboven genoemde doeleinden. Wij kunnen voor het verwerken van uw Persoonsgegevens gebruik maken van dienstverleners, die als verwerkers uitsluitend in onze opdracht zullen optreden.


6. Derden

Wij kunnen derden inschakelen bij de uitvoering en/of levering van onze producten en diensten. Voor zover deze derden daarbij uw Persoonsgegevens verwerken, doen zij dit in hoedanigheid van verwerker voor ons en hebben wij de vereiste technische en organisatorische maatregelen getroffen om te verzekeren dat uw Persoonsgegevens in overeenstemming met deze Privacy Policy worden verwerkt. Het is ook mogelijk dat deze derden zelf de doeleinden van de verwerking bepalen. In dat geval kwalificeren zij niet als verwerker maar als verwerkingsverantwoordelijke onder de Algemene Verordening Gegevensbescherming en vindt verwerking plaats op basis van de privacyverklaring van die derden. Een voorbeeld van een verwerker die wij inschakelen is Stichting Autofirst Nederland voor het onderhouden en verbeteren van onze website en onze serviceverlening naar onze klanten. Ook de leverancier van ons garagemanagementsysteem zal om deze redenen toegang hebben tot persoonsgegevens die wij verwerken, ook zij zijn verwerker. Een voorbeeld van een derde partij die zelf verwerkingsverantwoordelijke is is klantenvertellen voor de getoonde klantenreviews. Hun privacystatement vind je terug op: https://klantenvertellen.nl/gebruiksvoorwaarden-klantbeoordelingssysteem/. Wij verstrekken uw Persoonsgegevens alleen aan toezichthouders, fiscale autoriteiten en opsporingsinstanties als wij daartoe wettelijk verplicht zijn.


7. Beveiliging

Wij handhaven te allen tijde een beveiligingsniveau bij de verwerking van Persoonsgegevens dat gezien de stand van de techniek voldoende zou behoren te zijn om ongeoorloofde toegang tot, aanpassing, openbaarmaking of verlies van Persoonsgegevens te voorkomen.


8. Links naar websites van anderen

Onze Website kan hyperlinks naar websites van derden bevatten. Wij zijn niet verantwoordelijk voor de inhoud van deze websites.


9. Inzage, correctie, verzet en verwijdering

U kunt ons verzoeken jouw Persoonsgegevens in te zien. Indien de door ons verwerkte Persoonsgegevens onjuistheden bevatten, kunt u ons verzoeken de gegevens te wijzigen of te laten verwijderen. Indien u niet meer door ons, of derden, benaderd wilt worden, laat ons dit dan weten per e-mail via info@autofirst-nederland.nl . In dat geval is het mogelijk dat wij de verzoeken vragen om diens identiteit aan te tonen. Dit doen we ter bescherming van u, zodat uw Persoonsgegevens niet bij iemand terechtkomen die daar geen bevoegdheid toe heeft op basis van geldende wetgeving.


10. Wijzigingen

Deze Privacy Policy kan door ons altijd en zonder aankondiging worden gewijzigd. Zulke gewijzigde voorwaarden zijn van kracht vanaf het moment dat deze worden weergegeven op de Website. Wij adviseren u daarom regelmatig deze Privacy Policy na te lezen op eventuele wijzigingen.


Heeft u een vraag of klacht over Privacy? Laat het ons weten via dit formulier.